કાફેની આડમાં ચાલતા કપલ બોક્સ: વેસુની 19 વર્ષની કોલેજીયન યુવતીને વારંવાર કાફેમાં બોલાવી એક વર્ષથી સાથે અભ્યાસ કરતા ક્લાસમેટએ પીંખી...

28-May-2022

ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરો

A fellow student misbehaved by calling Vesu's college girl to a cafe

Umra police have received a case of threatening to make a photo viral if a young man from Rani Lake is raped and taken to a couple box called U&M Cafe under the pretext of befriending a college girl living in Vesu area of ​​Surat. However, with the help of the girl, the police set a trap and caught Naradham Dushkami.

Divya (U.V. 18 name has been changed) who lives in Vesu area is studying in the third year in the college of Athwalines area. Divya, who has been studying in her class for the last one year, befriended Badshah Sufyan Mohammad Fateh (U.V. 18, Rani Talao, Khatkiwad, Lalgate). Last November, Badshah called Divya at Sal Square in Vesu to meet her and took her to a couple's box at a nearby U&M cafe. Where the emperor posed for a photo with both of them. Badshah then called Punidivya to meet him in the cafe but when he refused, Badshah threatened to go viral in the group of photo college friends and spread rumors that they had gone to the cafe alone and had a lot of fun there. Where the emperor committed adultery with Divya in the couple box. Divya broke off the relationship after her family was informed about her relationship with Badshah. But Badshah started wandering around Divya's house and called to meet her at Ghoddod Road Joggers Park two days ago. Wherever Divya tried to get out in public, she ran away and reached home and after informing her father and brother, Umra lodged a complaint with the police. The police, with the help of Divya, called the king on the pretext of meeting him and set a trap.

(The victim's identity has not been revealed to protect her privacy as per Supreme Court directives on cases related to sexual assault)

Author : Gujaratenews