સુરતના યોગીચોક ખાતે સમસ્ત માલવિયા પરિવાર દ્વારા તૃતીય સ્નેહમિલન સમારોહ યોજાયો

16-May-2022

ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરો

 
15th May, at Yogichok, Surat, a third reunion ceremony was organized by the entire Malviya family. Vaye Khodaldham Samiti is also taking the helm of Surat. His Malviya family with the help of various social work organizations of Surat did blood donation and in the family Mobhi and Datashri Dasbhai Liliya Wala who always helped every needy person in the social work of Surat. Came, and the family's forgetfulness was rewarded and encouraged. In the bloodbath of religious Malviya by the Malviya family, the youth and elders of each Malviya family contributed to the social organizations of Surat, donated blood and set an example in Snehmilan.
 
Author : Gujaratenews