સુરતમાં અનોખી જાન: વરરાજા બળદગાડામાં, જાનૈયા મોંઘીદાટ કારમા માંડવે પહોંચ્યા, જય જવાન - જય કિસાનના નાદ સાથે દેશ ભકિતના સુરે અનોખા લગ્ન યોજાયા

07-May-2022

ગુજરાતીમાં વાંચો

A unique life was found in the large Sudamachok area of ​​Surat.In this life, instead of Bandwaja, Gujarat State Government's Police Band, instead of Buggy, Bull Gandu, Chandla's amount is in service. The decision to use and Jai Jawan - Jai Kisan na naad saath desh bhakti na sure ashwa swaro ne sang mota varachha na sudama chok nikli jaan.

Ronak Ghelani, president of the Sudama Charitable Trust and a social activist in the vast Varachha area, decided to make his wedding somewhat memorable. From 8 bullock carts, about 15 horsemen, about 40 decorated eco to Porsche, BMW, Audi cars and the state government's police band were the center of attraction.

But in all these cars the killers were sitting and the groom was sitting in the country bullock cart reminding the people of his old identity.

As per the decision taken by the Ghelani family, the amount of Chandla was given in the service provision. Grants of Rs. 11,000 for food field at Shri Goraksanath Ashram Junagath, Rs. 21,000 for Karuna Charitable Trust, Rs. 11,000 for Gaukul Charitable Trust, Rs. 11,000 for Gaukul family and Rs. Took the initiative.

Mahant Piroyogi Shri Shernath Bapu of Shri Goraksanath Ashram, MLA VD Jalavadia of Kamarej, Leading Industrialist of Gujarat Jivrajbhai Dharuka, Chairman of PP Savani Group Vallabhbhai Savani, President of Shri Saurashtra Patel Seva Samaj Surat Kanjibhai Aap Gujarat State President Gopalbhai Italia, Shri Khodaldham Surat Convener Dharmikbhai Malviya, Gujarat Pass Convener Alpeshbhai Kathiria and other dignitaries attended this unique wedding occasion and graced this grand special wedding ceremony.

Author : Gujaratenews