હવે આ હાલતમાં છે ફિલ્મ આશિકીની હિરોઈન અનુ અગ્રવાલ, જુઓ તસવીરો

29-May-2022

ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરો

Now Anu Agarwal, the innocent girl of the movie Aashiqui, is in this condition, see the pictures

Everyone loves to watch Bollywood movies, maybe you have seen the super hit movie Aashiqui of the last decade. The actor and actress of the film both came out as a very romantic couple and people liked the pair very much.

The actress who played the role in this film is Anu Agarwal. Everyone was staring at him. As soon as Anu Agarwal came on the screen, he panicked. When people saw Anu Agarwal in cinemas, they were also curious to know about his personal life. Anu Agarwal entered the Bollywood industry in 1990, his first film was Aashiqui. It was a very super hit. She was so superhit that her fans lined up outside the house to get her autograph.

She was only 21 years old at the time Anu Agarwal acted in the film. There was a lot of innocence on his face, which the Indian audience liked and he went crazy for it. Anu Agarwal wanted to be a well-known actress in the Bollywood industry, but luck was on her side. Everything from the radiance of his face to the courage within him was over, but nevertheless, he did not give up, started meeting and counseling people like him, today he teaches yoga to orphans and gives life to people.

Author : Gujaratenews