પાંચ રાજ્યો માટે ચૂંટણી કાર્યક્રમ ૭થી ૯ જાન્યુઆરી વચ્ચે જાહેર થશે : યુપી, પંજાબ, મણિપુર સહિત પાંચ રાજ્યો માટેનો ચૂંટણી કાર્યક્રમ ૭ થી ૯ જાન્યુઆરી વચ્ચે જાહેર થાય તેવી પૂરી સંભાવના છે :ન્યુઝફર્સ્ટ

28-Dec-2021

પાંચ રાજ્યો માટે ચૂંટણી કાર્યક્રમ ૭થી ૯ જાન્યુઆરી વચ્ચે જાહેર થશે : યુપી, પંજાબ, મણિપુર સહિત પાંચ રાજ્યો માટેનો ચૂંટણી કાર્યક્રમ ૭થી ૯ જાન્યુઆરી વચ્ચે જાહેર થાય તેવી પૂરી સંભાવના છે : ન્યુઝફર્સ્ટ

Author : Gujaratenews