હવે તમે ઇચ્છો ત્યાં હાઇ-સ્પીડ ઇન્ટરનેટ મળશે! 250 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતમાં 10 ઉપકરણો કનેક્ટ થશે

28-May-2022

ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરો

Now you will find high-speed internet wherever you want! 10 devices will be connected for less than Rs 250
Jio WiFi Hotspot Plans: If the phone data is low and you have to move out of the house, then this device can be very useful for you. JioFi, with telecom company Jio's WiFi hotspot device, you can enjoy data at tremendous speeds for less than Rs 250 and even connect up to ten devices simultaneously. Is it Today we are going to tell you about a device that allows you to access the Internet anywhere, anytime. In this device, you will get the option to connect ten devices with data at good speed for less than Rs 250. Let us know what device we are talking about and what plans are involved.
 
Get high-speed internet on this Jio device
Reliance Jio offers a device from which you can get high-speed internet wherever you want. Here we are talking about Jio's hotspot device, JioFi hotspot device. The device is very small, with 150Mbps download speed and 50Mbps upload speed. The JioFi Hotspot device comes with a 2300mAh battery and offers five to six hours of browsing time at a time. With it, you can connect up to ten devices and even use a USB connection. Let us know under what plans you can avail this hotspot device.JioFi Postpaid Plans
In this hotspot device plan of Jio you are getting 30GB monthly data for 249 rupees. It does not include any SMS or voice benefits. There is also a Rs 299 plan. This gives you 40GB of data per month. After completing the given data, your internet speed will drop to 64Kbps. The last plan of this hotspot device is Rs 349. In this you are getting 50GB of high-speed data every month.
Let me tell you that these three plans come with a lock-in period of 18 months
Author : Gujaratenews