ભારતના આ પાડોશી દેશમાં બેકાબૂ આર્થિક સંકટ, પેટ્રોલિયમના ભાવમાં એક જ ઝટકામાં જંગી વધારો

27-May-2022

ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરો

Uncontrollable economic crisis in India's neighboring country, huge rise in petroleum prices in one fell swoop
Pakistan Petroleum Price: Pakistan is facing a lot of difficulties in ending its trade with India. The economic crisis prevailing in the country has cleared its bankruptcy. Now his latest move has again provoked public anger.
Price of Pakistan Petroleum: Petrol and diesel prices in India are hovering around Rs 100 per liter. Many taxes on oil have been reduced at the center and in the states to curb rising inflation, but people have not received any relief. Neighboring Pakistan, on the other hand, has announced a sharp rise in petrol and diesel prices by Rs 30 per liter.
Prices have risen since Thursday night
According to the report, the hike in oil prices came into effect on Thursday night following an announcement by the Pakistani government. With this, the price of petrol in Pakistan has gone up to Rs 179.85 per liter, diesel to Rs 174.15 per liter and kerosene to Rs 155.95 per liter. The government's move is expected to push up inflation in Pakistan.
No talks with IMF on loan
Finance Minister Miftah Ismail said the decision was taken to cope with the economic crisis. He said the new prices would take effect from midnight. Let me tell you that Pakistan is facing a serious economic crisis these days. Pakistan's Shahbaz Sharif government reached out to the International Monetary Fund (IMF) for a loan, but a meeting between the two parties in Qatar remained undecided.
The political crisis is also becoming uncontrollable
Meanwhile, the political crisis in Pakistan is also growing. Former PM Imran Khan along with his supporters besieged Islamabad demanding mid-term elections. His supporters set fire to several vehicles in the fierce violence. The Pakistani army had to come forward to handle the situation.
Author : Gujaratenews