આ દેશમાં પુરુષોના પ્રાઈવેટ પાર્ટનો છોડ ઉગે છે, તેની ખૂબ ચર્ચા થઈ રહી છે

25-May-2022

ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરો

There is a lot of talk about growing men's private parts in this country

In Cambodia there is a plant whose flower is similar to that of the male private part. People here call this plant Penis Plant. According to a media report, a video of three girls with the plant went viral recently, in which young women were seen plucking flowers from the plant.

New Delhi: You all know how important trees and plants are to all of us. There are many plants in the world that are in discussion because of their properties, while some plants are famous for their natural shape. In such a situation, now there is a plant under discussion, which everyone is surprised to hear about. Nowadays this plant is in discussion all over the world. Not only that, but now the Cambodian government has also taken a tough and important decision in this regard.

The name of this plant is 'Penis Plant'.

Indeed, in Cambodia there is a plant whose flower resembles that of a man's private part. People here call this plant Penis Plant. According to a media report, a video of three girls with the plant went viral recently, in which young women were seen plucking flowers from the plant. When the video was seen by the Cambodian government, it went into action.

Refuse to pick flowers

The Cambodian government has appealed to the public not to engage in such activities. Along with this, breaking the flowers of this plant was forbidden. The Cambodian Ministry of Environment said in a statement that "what they are doing is wrong and will not do it again in the future!" Thanks for loving the natural resources, but don't break them.

Author : Gujaratenews