પધારો મ્હારે દેશ : રાજસ્થાનના આ 7 સુંદર કિલ્લાઓ તમને મંત્રમુગ્ધ કરી દેશે

17-May-2022

ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરો

These beautiful forts of Rajasthan will enchant you
Rajasthan is one of the most colorful states in India. Whose beauty enchants people. These palaces and forts scattered around the state have their own uniqueness which tells their own story.
Kumbhalgarh Fort: This fort is located in Rajsamand district of Rajasthan. The wall of this fort is the second largest wall after the Great Wall of China. At the top of this fort is Badal Mahal. The fort was built by King Rana Kumbh in the 15th century
Taragarh Taragarh Fort is located in Ajmer, Rajasthan. It is one of the most important historical sites. The fort has three lakes of water that never dry up.
Castle of Jesalmer: Castle of Jesalmer is a kind of huge block of yellow stones. It is also known as 'Sonar Fort' or 'Golden Fort'. The structure and architecture of the Jaisalmer fort and the magnificent palaces, buildings, temples etc. built there add to its grandeur.
Aamer Fort: It is one of the main places in Jaipur which is located on a hill. The palace has good places to visit and visit Jai Mandir, Shish Mahal, Sukh Niwas and Ganesh Pol.
Ranthambore Fort: This is a powerful fort built between the hills, with a natural pit in the mountains on all three sides. It strengthens this fort.
Chittorgarh Fort: Chittorgarh is a city in Rajasthan. It is a magnificent city of knights as well as famous for its hill fortifications.
Bhatner Fort: It is now known as Hanumangarh Fort. Hanumangarh is a district in the Indian state of Rajasthan. Built on the banks of the river Gagar, this fort is one of the oldest forts in India.
 
Author : Gujaratenews