વરરાજા કન્યાને લેવા ઘોડા કે કારમાં નહીં ઈ-રિક્ષામાં આવ્યો; મિત્રોનો ડાન્સ જોઈ લોકો દંગ રહી ગયા હતા

12-May-2022

ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરો

The bridegroom came in an e-rickshaw, not in a horse or car, to pick up the bride; People were amazed to see the dance of friends
Groom with E-Rickshaw: A groom took an e-rickshaw and reached his procession. The groom came to pick up his spouse in an e-rickshaw, not a horse or a cart. Now the news is going viral on social media.
Bride Groom Video: A unique wedding was witnessed on Wednesday in Bhiwani, Haryana. The groom arrived in an e-rickshaw to pick up his mate, not the horse. The most unique of these is that both the bride and groom are blind. The bride and groom were accompanied by the bride and groom at the wedding held at the Jinmata temple on Rupa Champa street in the city.
Friends made a fuss at the wedding
Sandeep, who was blinded in a decorated rickshaw in the line of cars, reached to pick up his spouse. Sandeep's friends danced to the tune of a DJ in another rickshaw in front of the e-rickshaw. Seeing the blind man dancing, everyone pressed their fingers under their teeth.
The work of spreading light in the life of this blind couple was done by the school for the blind run by the organization for the empowerment of the visually impaired. CK Gosai, the founder of the organization, said that he considered the opportunity given to him to marry blind Sandeep and Mira as a great blessing from God. He said that both the blind people were educated in school and now they are married and they are confident that they will live well together and live a good life.
The procession was full of fun
The women sang the Mars song and prayed to God for the newlyweds. In this marriage, he did whatever cooperation the person gave except the organization at his own level so that the newlyweds would not feel that their marriage was not like a normal marriage. The guests enjoyed the delicacies of the meal.

Author : Gujaratenews