ભારતીય રેલવે : રેલવે આ ખાસ સીટ શરૂ કરી રહી છે, તેના ફાયદા જાણીને તમે ખુશ થઈ જશો!

11-May-2022

ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરો

Indian Railways: Railways is launching this special seat, you will be happy to know its benefits!
Baby Birth in Trains: Railways may soon introduce special seats in trains. Women traveling with small children will benefit from this seat. Currently this seat has been launched under a pilot project.
Baby Birth in Indian Railways: Indian Railways is constantly adding new features. Meanwhile, special seats are now being introduced in railway trains. This seat will benefit women who travel with a small child. The railways have provided separate berths for infants on the seats in the train to carry small children. This berth is being called 'Baby Birth'.
Railways gave gifts on Mother's Day
Let me tell you that Lucknow Railway of Northern Railway has given this new gift to women on Mother's Day. It has been launched in the Lucknow Mail from Lucknow to New Delhi on Monday. As a pilot project, the Railways has installed this baby berth in two seats in the AC-3 coach of the train.
Women will get help
This has come in front of pictures of the birth of a child. The baby berth is attached to the common seat. The birth of a child will give women more space in the seat. On top of this women can easily put their baby to sleep. A stopper has been placed at the birth corner of the baby so that the baby is not in danger of falling down.
This seat is foldable
The special thing about this baby berth is that this seat can be folded. That is, it can be folded under the seat when it is not needed. This seat is fitted in the lower seat of the train. Currently, Railways has started this berth as an initiative. It is now fitted to only one train. So far the railways have not given further details about it.
Author : Gujaratenews