સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ બેલેન્સ ઓનલાઈન ચેક કરો : સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ બેલેન્સ ઓનલાઈન તપાસો, આ આખી પ્રક્રિયા છે

07-Jun-2022

આ સમાચાર ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરો

સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ બેલેન્સ ઓનલાઈન તપાસો : માતા-પિતા હવે તેમના સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટમાં બેલેન્સ ઓનલાઈન પણ ચેક કરી શકે છે ! કેન્દ્ર સરકારની આ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના SSY માં ઘણા માતા-પિતા છે જેમણે પોતાની પુત્રીના નામે સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતું (SSA) ખોલાવ્યું છે. અને રકમ પણ તે ખાતામાં રોકાણ કરી રહી છે. પરંતુ તેઓ આ માહિતી ભેગી કરી શકતા નથી! તેઓ તેમના સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતામાં જમા થયેલી રકમની ઓનલાઈન તપાસ કેવી રીતે કરી શકે?
સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ બેલેન્સ ઓનલાઈન તપાસો : માતા-પિતા હવે તેમના સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટમાં બેલેન્સ ઓનલાઈન પણ ચેક કરી શકે છે ! કેન્દ્ર સરકારની આ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના SSYમાં ઘણા માતા-પિતા છે જેમણે પોતાની પુત્રીના નામે સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતું (SSA) ખોલાવ્યું છે. અને રકમ પણ તે ખાતામાં રોકાણ કરી રહી છે . પરંતુ તેઓ આ માહિતી ભેગી કરી શકતા નથી! તેઓ તેમના સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતામાં જમા થયેલી રકમની ઓનલાઈન તપાસ કેવી રીતે કરી શકે? આવી સ્થિતિમાં આજે અમે અમારા આ લેખમાં માતા-પિતાને જણાવીશું! પ્રધાનમંત્રી સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં ખોલવામાં આવેલ સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતામાં જમા થયેલી રકમ તેઓ કેવી રીતે ઓનલાઈન ચેક કરી શકે છે !
સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (SSY) કેન્દ્ર સરકારની યોજના છે. અને આ યોજના (SSA) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સમગ્ર દેશમાં બેંકો અને પોસ્ટ ઓફિસો દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ યોજના એક પ્રકારની રોકાણ યોજના છે. કેન્દ્ર સરકારની આ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં , માતાપિતા તેમની પુત્રીના નામે સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતું ખોલાવી શકે છે અને તેમાં નાણાંનું રોકાણ કરી શકે છે! સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં રોકાણ / જમા કરવામાં આવેલી રકમ સંપૂર્ણપણે સલામત અને રોકાણના જોખમથી મુક્ત છે. અને રોકાણ/થાપણ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં ખોલવામાં આવેલા ખાતામાં કરવામાં આવ્યું હતું! કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રકમ પર સૌથી વધુ વ્યાજ આપવામાં આવે છે.
કેન્દ્ર સરકારની આ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ કોઈપણ  માતા-પિતા તેની પુત્રીના નામે સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતું ખોલાવી શકે છે. ખાતું ખોલાવ્યા પછી, માતા-પિતાએ આ સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતામાં અમુક રકમ જમા કરાવવાની રહેશે. અને સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતાની પરિપક્વતા પર, વ્યાજ સહિત સંપૂર્ણ રકમ માતાપિતાને આપવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકારે દેશની દીકરીઓને સુરક્ષિત, શિક્ષિત અને સુવર્ણ ભવિષ્ય પ્રદાન કરવા માટે આ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના SSY શરૂ કરી છે. આ યોજનામાં જમા થયેલી રકમમાંથી માતા-પિતા 18 વર્ષની ઉંમરે દીકરીના શિક્ષણમાંથી 50% રકમ ઉપાડી શકે છે. બાકીની રકમ અને વ્યાજની રકમ ખાતાની પાકતી મુદત (SSA) પર ઉપાડી શકાય છે.
સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાની પરિપક્વતા
સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (SSY) માં ખોલવામાં આવેલ સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતામાંથી, વાલી ખાતાની પરિપક્વતા પછી જ સમગ્ર રકમ ઉપાડી શકે છે (SSA) v! આ સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતાની પાકતી ઉંમર 21 વર્ષ છે. એટલે કે 21 વર્ષની ઉંમર પછી જ આ ખાતામાંથી સંપૂર્ણ રકમ અને વ્યાજ દર ઉપાડી શકાશે. જ્યારે માતા-પિતાએ આ સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ (PM સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના) માં માત્ર 14 વર્ષ માટે જ જમા કરાવવાનું રહેશે! તે પછી માતા-પિતાએ આગામી વર્ષો માટે એકસાથે કોઈ રકમ જમા કરાવવાની નથી.
સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ બેલેન્સ ઓનલાઈન તપાસો
જો તમે માતાપિતા છો! અને તમે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના SSY માં તમારી પુત્રીના નામે ખાતું પણ ખોલાવ્યું છે! અને તે સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતા (PM સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના) માં નાણાંનું રોકાણ કરવું ! તેથી હવે તમે તમારા ખાતાની રકમ ઓનલાઈન પણ ચકાસી શકો છો! આ માટે તમારા સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ (SSA)માં નેટ બેન્કિંગ હોવું જરૂરી છે. જો તમારી પાસે તમારા સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતામાં નેટ બેંકિંગ નથી! તેથી તમે તમારી સંબંધિત બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસનો સંપર્ક કરીને નેટ બેંકિંગ કરાવી શકો છો . ખોલેલા સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતામાં જમા થયેલી રકમ ઓનલાઈન ચેક કરી શકાય છે!
સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ બેલેન્સ ઓનલાઈન ચેક કરો
સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (SSY) કેન્દ્ર સરકારની યોજના છે. અને આ યોજના (SSA) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સમગ્ર દેશમાં બેંકો અને પોસ્ટ ઓફિસો દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ યોજના એક પ્રકારની રોકાણ યોજના છે. કેન્દ્ર સરકારની આ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં , માતાપિતા તેમની પુત્રીના નામે સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતું ખોલાવી શકે છે અને તેમાં નાણાંનું રોકાણ કરી શકે છે! સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં રોકાણ / જમા કરવામાં આવેલી રકમ સંપૂર્ણપણે સલામત અને રોકાણના જોખમથી મુક્ત છે. અને સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ ખોલવામાં આવી! ખાતામાં રોકાણજમા રકમ પર કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સૌથી વધુ વ્યાજ આપવામાં આવે છે.
સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ બેલેન્સ ઓનલાઈન તપાસો
જો તમે માતાપિતા છો! અને તમે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના SSY માં તમારી પુત્રીના નામે ખાતું પણ ખોલાવ્યું છે! અને તે સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતા (PM સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના) માં નાણાંનું રોકાણ કરવું ! તેથી હવે તમે તમારા ખાતાની રકમ ઓનલાઈન પણ ચકાસી શકો છો! આ માટે તમારા સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ (SSA)માં નેટ બેન્કિંગ હોવું જરૂરી છે. જો તમારી પાસે તમારા સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતામાં નેટ બેંકિંગ નથી! તેથી તમે તમારી સંબંધિત બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસનો સંપર્ક કરીને નેટ બેંકિંગ કરાવી શકો છો .

Author : Gujaratenews